Yêu cầu phụ gia

1. Ngày yêu cầu
6. Mẫu màu cần: 6.1 Tên phụ gia6.2 Tình trạng sản phẩm bị lỗi6.3 Tự gửi mẫu qua công ty Minh Chấn6.4 Nhân viên xin cuộc hẹn(*)Khác
Nếu chọn 6.4, vui lòng bỏ qua những câu hỏi bên dưới
10. Tiêu chuẩn (Chi tiết)
Trung tâm 3 (Quatest 3 TCVN)SGSFDAKhác
11. Thời hạn cần Mẫu thử