Yêu Cầu Màu Phối

1. Ngày yêu cầu
6. Mẫu màu cần: 6.1 Mẫu màu Pantone6.2 Mẫu (hình ảnh)6.3 Tự gửi qua công ty Minh Chấn6.4 Nhân viên đến lấy (*)Khác
Nếu chọn 6.4, vui lòng bỏ qua những câu hỏi bên dưới
10. Tiêu chuẩn (Chi tiết)
Trung tâm 3 (Quatest 3 TCVN)SGSFDAKhác
11. Thời hạn cần Mẫu thử