Yêu Cầu Màu Phối

1. Ngày yêu cầu
6. Mẫu màu cần:  6.1 Mẫu màu Pantone 6.2 Mẫu (hình ảnh) 6.3 Tự gửi qua công ty Minh Chấn 6.4 Nhân viên đến lấy (*) Khác
Nếu chọn 6.4, vui lòng bỏ qua những câu hỏi bên dưới
10. Tiêu chuẩn (Chi tiết)
 Trung tâm 3 (Quatest 3 TCVN) SGS FDA Khác
11. Thời hạn cần Mẫu thử